Lỗi vi phạm giao thông nào phạt tại chỗ, không lập biên bản 2020?

Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 46/2016/NĐ-CP, các trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức thì không cần lập biên bản, trừ trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.

Theo đó, những lỗi vi phạm giao thông sau đây đối với ô tô (theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP) được nộp phạt trực tiếp, không phải lập biên bản như sau:

                                                                                         TRẦN ĐẠT

Loading Facebook Comments ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.